Inschrijfvoorwaarden muziekles

Schooljaar
De lesperiode van Muziekvereniging Animato Nistelrode loopt gelijk met het schooljaar van de basisscholen in de gemeente Bernheze. Aan het begin van het schooljaar ontvangt de leerling(e) een jaarprogramma, waarop alle vakanties en ander vrije dagen staan vermeld. We sluiten hierbij aan op de schoolvakanties.


Aanmelding
De leerling wordt ingeschreven door het aanmeldformulier op de website van de vereniging in te vullen: aanmeldformulier opleidingen


Plaatsing
Geplaatste leerlingen ontvangen voor aanvang van het schooljaar bericht over dag en tijd van de eerste les. Jaarlijks vragen wij per e-mail of de lesovereenkomst voor de instrumentale lessen kan worden verlengd met 1 schooljaar.


Uitschrijving
Uitschrijven van leerlingen kan uitsluitend met ingang van het nieuwe schooljaar. Jaarlijks dient een eventuele opzegging vóór 1 juli schriftelijk/per e-mail door de ouder(s)/verzorger(s) te gebeuren bij commissie Opleidingen, opleidingen@animatonistelrode.nl. Tussentijds uitschrijven kan slechts in geval van verhuizing naar een plaats buiten Nistelrode en langdurige ziekte (langer dan drie maanden) van de leerling. Een verzoek hiertoe moet schriftelijk en met vermelding van reden worden gedaan aan Muziekvereniging Animato Nistelrode. Er is alleen in deze gevallen recht op restitutie van lesgeld.


Leermiddelen en examen
Het eerste lesboek en ander benodigd lesmateriaal zijn bij de kosten inbegrepen. Een tweede en daarop volgende lesboeken zijn voor rekening van de leerling(e).
De examenkosten kosten worden grotendeels door de vereniging betaald, het overige deel betaalt de leerling(e) zelf.


Absentie
Indien een leerling niet op les kan komen, dient dit vooraf en rechtstreeks aan de docent te worden gemeld.


Rapportage/examens
Tweemaal per jaar, in de maand december en de maand juni/juli, ontvangen leerlingen een rapport. Aan het eind van iedere fase kan de leerling een examen afleggen. Deelname aan een examen is altijd in overleg met de docent. Na het succesvol afleggen van het examen ontvangt de leerling een muziekdiploma.

Muziekvereniging Animato Nistelrode

Scroll Up